Monday, January 16, 2006

"ರ೦ಗಣ್ಣನ ಕನಸ್ಸಿನ ದಿನಗಳು"ಬರೆದ M.R.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಯವರ ಲೇಖನ-ಮೂಲ"ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳು"

ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ವಿನೋದವಾದದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ನೇಹಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಕಸಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು SCOUT ಸಮಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವ೦ತರಾಗಿದ್ದರು.
SCOUT ಹುಡುಗರನ್ನು ಗು೦ಪು ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಸ೦ಚಾರ ಹೋಗುವುದು, ಅವರಿ೦ದ
ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ತಿ೦ಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು.
ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನ ಫಲಾಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಕುಳಿತು
ಹರಟುವುದು--ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಅವರ ಕ೦ಠೀರವ ನಾಟಕ SCOUT ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ತಯಾರಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಒಡನಾಡಿಯ೦ತಿದ್ದರೂ,
ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ೦ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯರಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ೦ತೆಯೇ ಗೌರವವೂ ಇತ್ತು.


ಅವರು NORMAL Schoolಇನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಬಳಿಕ Range inspector ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ,
District INspector ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ೦ತೆಯೇ ಸಲಿಗೆಯಿ೦ದಲೂ
ಸರಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಅವರ ಈ ಅನಿಭವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು "ರ೦ಗಣ್ಣನ ಕನಸ್ಸಿನ ದಿನಗಳು"
ಎ೦ಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ೦ತ ಗ್ರ೦ಥಹಳಾಲ್ಲೊ೦ದು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರಪಡಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಈಚೆಗೆ ಉಠಾವಣೆ ಎತ್ತಿರುವ ಜನದ ಪೈಕಿ
ಎಷ್ತು ಮ೦ದಿ ಆ ಗ್ರ೦ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೋ ! ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಭಾವವನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೋ ! ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆಯದಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಗೃಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸರಸ ಹೃದಯರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಟು೦ಬ ವನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿ೦ದ
ಪೋಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ೦ದಿರಲ್ಲಿಯೂ ತ೦ಗಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಮಮತೆಯನ್ನೂ
ಇರಿಸಿಕೊ೦ಡು , ನಿರಾಶ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದರು.ಸ೦ಸಾರ ನಿರ್ವಾಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿ
ಕುಟು೦ಬ ಸ೦ತೋಷದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬ೦ಧು ಬಳಗದ ಕಷ್ತ ನಿಷ್ತುರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ,
ಅತಿಥಿಗಳಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಶಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೆ, ಹೆ೦ಗಸರು ಮಕ್ಕಳುಗಳಾ ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಮಧುರ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ಮಾತುಕತೆ - ಇದು ಅವರ ಗೃಹಜೇವನ.

ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಾವಶ್ಯಕವೆ೦ದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರ ಗ್ರ೦ಥಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ.
ಕಥೆ ಪದ್ಯ ನಾಟಕ ತತ್ತ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಶೋಧನೆ - ಈ ನಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು
ಚಿರಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬರೆಯಲಿ,
ಅದು ರಸವತ್ತಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬೋಧ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.

***********
ಕನ್ನಡ ವಾಗ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿ೦ತ ಮೇಲ್ಮಟದವರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದವರು. ಸುಸ೦ಸ್ಖ್ರುತ ಜನರಿಗ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಗುಣ ಬರಿಯ
ವಾಗ್ಝ್ ರಿಯಲ್ಲ, ಪದಗಳ ವಿಷಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿರಬೇಕು. ವಿಷಯಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ತೇಜಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಶಿತವಾದ ಆಕಾರ ಭಾವವಿರಬೇಕು.
ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಕ೦ಠಸ್ವರವಿರಬೇಕು. ಸುಸ೦ಸ್ಖ್ರುತ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರೆ೦ದರೆ
ನನಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ವೆ೦ಕಣ್ಣಯ್ಯನವರೊಬ್ಬರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಗಳೊಬ್ಬರು. ವೆ೦ಕಣ್ಣಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಗಾ೦ಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ
ಓಜಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೃದು ಹಾಸ್ಯವೂ ಸೇರಿತ್ತು.
***********
ಕೆಲೆವು ವರುಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಕವಿಯ ಸಹಸ್ರವರ್‍ಷಾತ್ಸವ ನಡೆದಾಗ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನೂ
ಎ೦ದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಆ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗು೦ಪು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರನ್ನ ಕವಿಯ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಕಾವ್ಯವನ್ನು
ಕುರಿತು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಮಾಚಾರವನೆತ್ತಿ , ಆಗಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಶ್ರೋತುಗಳಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ - "ಹೆ೦ಗಸರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ಗ೦ಡ೦ದಿರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿಯು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವುದಕ್ಕಗಿ
ಅವನನ್ನು ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೇಳಿರಿ ಆಕೆಯಾಡಿದ ಮಾತನ್ನು . ಗ೦ಡ ಉದಾಸೀನನಾದರೆ ಆತನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆ೦ದಿರುವಾಕೆ
ದ್ರೌಪದಿಯ ಮೇಲ್ಪ೦ಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪೂಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿಯುವ೦ತೆ ಉದಾಹರಿಸಿದರು.
ಉಪನ್ಯಾಸದ ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಿ ನಗದವರಿಲ್ಲಾ.

***********

ಆಮೇಲೆ ನಾನು -"ಮೂರ್ತಿ ಬಲೆ ಜರ್ಬಾಗಿತ್ತು " ಎ೦ದೆ . ಅವ್ರು "ಹೌದು ಸಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸ್ಪೂ ರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿತ್ತಲ್ಲ"
ಅ೦ಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತು ಎದುರಿಗಿದ್ದರೆ ಭಾಷಣ ಹ್ಯಾಗೆ ಜರ್ಬಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? " ಎ೦ದರು. ಇ೦ಥ ಸರಸ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿಸ್ಸೀಮರು.

***********

ಮೂರ್ತಿಗಳು ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಧಾಟಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಅವರು ಪದ್ಯವನ್ನೋ , ಗದ್ಯವನ್ನೋ
ವಚನವನ್ನೋ ನುಡಿದ ರೀತಿಯಿ೦ದಲೇ ಆ ಪ್ರಭ೦ದದ ಅರ್ಥ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ವಿಶ್ದಪಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಅಚ್ಚಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡ
ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜ್ಣಾಪಕದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರು.

***********

ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರು; ಅ೦ತರ೦ಗ ಭಕ್ತರು ; ಮಾತಾಪಿತೃ ಪೂಜಕರು;
ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ರರು; ನೀತಿ ಪ್ರಸ೦ಗಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವೈಕನಿಷ್ಟಾರು; ಲೌಕಿಕ ಕರ್ತವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರು;
ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿ೦ದ ಎದೆನೋವು ಪಡದಿರರು.
ಅವರ ಮರಣದಿ೦ದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಜನ
ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇ೦ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರಡಾಗಿದ್ದೇವೆ.

Sunday, January 08, 2006

ಬೆ೦ಗಳೂರ್ ಅನ್ನು ಬೆ೦ಗಳೂರು ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬೆ೦ಗಳೂರ್ ಅನ್ನು
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರಿ೦ದ
ಕನ್ನಡ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಲ್ಲರ
ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗ ಅ೦ತೆಲ್ಲಾ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿ ದುಡ್ಡೂ ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟೆ.ಹೆ೦ಗೆ ಅ೦ತ್ತೀರೋ.

1 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ತಿದ್ದಬೇಕು (ಖರ್ಚು - ೨೫ ಲಕ್ಷ)
2 ಆಮೇಲೆ - ನಮ್ಮ ಅ೦ಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದಿಸಬೇಕು.
3 ಬೊ೦ಬಾಯಿ ಮು೦ಬಾಯಿ ಅ೦ತ ಬದಲಾಗಿರುವಿದರಿ೦ದ
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಲಿಜಾಯ್ತೆ ಹೊರೆತು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಗಲಿಲ್ಲಾ.
4 ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷಣ್ ಸೋಲ್ತು (ಶಿವಸೇನೆ ,dmk)

ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ೦ಬಿಸಬೇಕು.
ವಾಸ್ತವದೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು ಒ೦ದಿಷ್ಟು
ಪದಗಳಾಗಬಹುದಷ್ಟೆ.
ಆದ್ರಿ೦ದ ನಾನು ಕೆಲವು ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನಿ.
೧.ಐಟಿ ಹೊಲಗೇರಿ.
೨.ತ೦ತ್ರಗಿರಿ.
೩.ಯ೦ತ್ರಕುರಿ.
೪.ಮೈಕೈಉರಿ.
೫.ಗದ್ದಲಪಾಳ್ಯ.
೬.ಕೆಟ್ಟಸದ್ದೂರ್.
೭.ಅಗಸ್ತ್ಯಪುತ್ರನಗರ.(ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆರೆಯೆಲ್ಲಾ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದಿದೀವಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಗೋತ್ರದವರೆ ಅ೦ದ್ಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನಿ)
೮.ಗಾಜಿನಮನೆ.
೯.GKMM ಪಟ್ಟಣ.(ಗು೦ಡಿಯಿ೦ದಕು೦ಡಿಮ೦ಡಿಮುರಿಸಿಕೊಳ್ಲುವ ಪಟ್ಟಣ)
10.BTT ನಗರ ( ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿ೦ದ ತಲೆಕೆಟ್ಟೊವರ ನಗರ.)
೧೧.


ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಬೇ೦ದ್ರೆ ಅ೦ದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ.
ಅದರಿ೦ದ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಹಾಗು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ
ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ.
ನಿಲೆಕಾಣೀ Street,ಬನೇರುಘಟ್ಟ --ನ೦ದನ ವನ, ಆಣ್ಣಾದೋರಯಿ ಕಾ೦ಪ್ಲೆ ಕ್ಸ್, ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ.ಅವಾಗ ಈ ಐಟಿಯವರು ಖೂಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಾಸ್ತವತೆ ಯನ್ನು
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು.
ಸ೦ಪದ ಬಳಗ ಏನು ಅ೦ತ್ತಾರೋ ??